Мультипробіотикотерапія в стоматології

С.В. ДАВИДЕНКО,
К.С. НЕПОРАДА,
вищий державний навчальний
заклад України «Українська
медична стоматологічна
академія», м. Полтава;
Г.С. ДИМЕНТ,
Д.С. ЯНКОВСЬКИЙ,
науково-виробнича компанія
«О.Д. Пролісок», м. Київ.

 

Відомо, що проксимальний відділ травного каналу, зокрема порожнина рота, відіграє провідну роль у формуванні мікробіоценозу всіх біотопів системи травлення. За кількістю мікроорганізмів вона посідає друге місце після товстої кишки. Тому нормалізація біоценозу порожнини рота є конче потрібною передумовою функціонування всієї системи травлення та формування фізіологічної мікробної системи травного тракту.

Мікробний чинник є головним у розвитку багатьох стоматологічних захворювань, зокрема хронічного генералізованого пародонтиту. Відомо, що поширеність захворювань тканин пародонта серед населення становить понад 95% (Григорьян А.С., 2004). У розвитку хронічного генералізованого пародонтиту провідним є дисбіоз пародонтальних кишень, передумови для росту пародонтопатогенної мікрофлори. Тому вивчення особливостей біоценозу ротової порожнини, пародонтальних кишень за генералізованого пародонтиту, можливість корегувального впливу на пародонтопатогени є актуальним науковим завданням.

Одним із найбільш ефективних сучасних пробіотиків останнього покоління вважається «Симбітер®» (науково-виробнича компанія «О.Д. Пролісок»). Мультипробіотик «Симбітер® ацидофільний концентрований» — це жива біомаса симбіотичної мікрофлори та, на відміну від інших сучасних пробіотичних препаратів, які є ліофілізованими (тобто бактерії перебувають в анабіозі), більше всього годяться для терапії в ротовій порожнині, позаяк ефект настає безпосередньо в цьому біотопі без втрати часу на реактивацію.

Метою клінічного дослідження було вивчення впливу мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» на тканини пародонта в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту І—ІІ ступеня тяжкості.

Об’єктом клінічного дослідження були 65 пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом І—ІІ ступеня тяжкості. Середній вік хворих — (38±3,2) року. Хворі були розподілені по групах:  1-ша —  група  практично здорових  пацієнтів  (20 осіб); 2-га — група контролю: пацієнти впродовж 5 діб застосовували місцево «Метрогіл-дента» та ополіскувач порожнини рота «Фітодент» (традиційне лікування хронічного генералізованого  пародонтиту, 15 осіб); 3-тя — хворі, що приймали мультипробіотик «Симбітер® ацидофільний концентрований» перорально та застосовували місцево за допомогою дентоальвеолярних кап на ніч упродовж 22 діб (15 осіб); 4-та — група пацієнтів-плацебо (15 осіб). Пацієнтам усіх груп проводили професійну гігієну порожнини рота, призначали місцеву антибактеріальну терапію препаратом «Метрогіл-дента» та місцеву протизапальну терапію препаратом «Фітодент».

Для ефективного використання мультипробіотика, який володіє антагоністичними властивостями, використовували індивідуальні дентоальвеолярні капи для безпосереднього контакту симбіотичної мікрофлори препарату з пародонтопатогенами. Дентоальвеолярні капи, в які вносили мультипробіотик «Симбітер® ацидофільний концентрований» на ніч, виробляли за допомогою стоматологічного вакуумного формувача «Ultraform» з поліетилену.

Оцінку стану тканин пародонта проводили за рахунок загальновідомих клінічних та рентгенологічного методів обстеження. Для біохімічного дослідження в пацієнтів збирали нестимульовану ротову рідину натщесерце, в якій визначали протеїназно-інгібіторний потенціал за активністю протеїназ та загальною антитриптичною активністю. Визначали активність орнітиндекарбоксилази. Мікробіологічні дослідження вмісту пародонтальної кишені проводили згідно з методичними рекомендаціями (Дяченко В.Ф., 2000) .

Застосування мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» у дентоальвеолярних капах у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту є ефективним. Під час обстеження хворих з генералізованим пародонтитом І—ІІ ступенів тяжкості після одного місяця лікування виявлено, що введення до комплексної терапії мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» в одній дозі на добу впродовж одного місяця прискорює зникнення симптомів хвороби і підвищує ефективність лікування, але максимальна ефективність препарату проявляється в разі використання його під дентоальвеолярні індивідуальні капи.

Для підтвердження клінічної ефективності використання мультипробіотикотерапії в комплексному лікуванні хворих з генералізованим пародонтитом І—ІІ ступеня тяжкості досліджували біохімічні зміни ротової рідини. Було встановлено, що в усіх пацієнтів до лікування генералізованого пародонтиту в ротовій рідині вірогідно зростала загальна протеолітична активність на тлі зменшення загальної антитриптичної активності. Отже, за умов розвитку генералізованого пародонтиту відбувається дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу ротової рідини за декомпенсаторним типом.

У пацієнтів 3-ї групи спостереження, які приймали мультипробіотик «Симбітер® ацидофільний концентрований» перорально та місцево під денто-альвеолярні індивідуальні капи, в ротовій рідині вірогідно знизилася загальна протеолітична активність на тлі достовірного зростання активності інгібіторів протеїназ, що свідчить про нормалізацію протеїназно-інгібіторного потенціалу. Але тільки в пацієнтів із генералізованим пародонтитом, які використовували мультипробіотик «Симбітер® ацидофільний концентрований» і перорально, і місцево, загальна протеолітична активність після лікування досягла значень контрольної групи пацієнтів, що свідчить про більш ефективну форму використання пробіотика — місцево під дентоальвеолярні індивідуальні капи на ніч.

Також виявлено, що в ротовій рідині в усіх пацієнтів з генералізованим пародонтитом до лікування активність орнітиндекарбоксилази вірогідно зменшувалася порівняно з контролем. У пацієнтів 3-ї групи, які отримували курс лікування мультипробіотиком «Симбітер® ацидофільний концентрований» і системно, і місцево під дентоальвеолярні індивідуальні капи, активність орнітиндекарбоксилази в ротовій рідині після лікування досягла контрольних значень. Таким чином, використання мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» і перорально, і місцево під дентоальвеолярні індивідуальні капи на ніч є ефективним способом лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом, про що свідчить нормалізація протеїназно-інгібіторного потенціалу, зростання активності орнітиндекарбоксилази.

Обґрунтуванням клінічної ефективності застосування мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту І—ІІ ступеня тяжкості є мікробіологічні дослідження пародонтальної кишені у хворих до та після лікування. Особливості контамінації пародонтальної еконіші умовно-патогенною та нормальною мікрофлорою оцінювали до та після лікування. Вивчення мікробіоценозу цього біотопу передбачало також аналіз видового та кількісного складу мікрофлори.

Якщо порівняти мікробіоценоз пародонтальної кишені до лікування, то використання мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований»  дає можливість підвищити ефективність ерадикації патогенної мікрофлори, нормалізації біоценозу біотопу, сприяє прискореній елімінації патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.

Таким чином, експериментальні дослідження спрямовані на вивчення впливу мультипробіотика «Симбітер® ацидофільний концентрований» на стан мікробіоценозу ротової порожнини у хворих із хронічним генералізованим пародонтитом І—ІІ ступеня тяжкості, свідчать про його здатність ефективно стабілізувати колонізаційну резистентність та нормалізувати баланс між основними видами облігатної та умовно-патогенної мікрофлори.